deBaak.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Sustainable Road Forward

 

Sustainable Road Forward (SRF) is een leernetwerk, waarin bedrijven, koplopers in duurzaamheid, de krachten bundelen op het gebied van duurzaam ondernemen. De komende drie jaar vindt dit traject driemaal plaats. Dit initiatief is door de Baak in dialoog met de bedrijven opgezet en wordt door de Baak gecoördineerd en gefaciliteerd. In de opzet van Sustainable Road Forward zijn er twee instapmogelijkheden:

1. Sustainable Road Forward Traject
Een door de Baak gefaciliteerd traject, waarin bedrijven een eigen actueel vraagstuk inbrengen op het gebied van duurzaam ondernemen (Challenging Issue). Door cross company leren zal het bedrijf versnellen op duurzaam ondernemen en het desbetreffende issue verder brengen naar het gewenste resultaat.
Ofwel: Versnellen in duurzaam ondernemen door inbreng van een eigen Challenging Issue en cross company samenwerking.

2. Sustainable Road Forward Leernetwerk
Een digitaal en fysiek netwerk, waarin deelnemende bedrijven kennis en expertise inbrengen ten behoeve van de Challenging Issues and beyond. Het interactieve digitale platform zal de mogelijkheid bieden om tijd- en plaatsonafhankelijk met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het fysieke gedeelte zal in samenwerking met de bedrijven uit het netwerk en de Baak worden georganiseerd. Te denken valt aan inspirerende sprekers over actuele thema’s en ronde tafel bijeenkomsten op locatie. Het doel van het initiatief is om duurzaam ondernemen te versnellen in de eigen organisatie, tussen de organisaties en in de samenleving.


Opbrengsten gehele Sustainable Road Forward
Verbindt en vergroot draagvlak voor duurzaam ondernemen in de eigen organisatie op verschillende niveaus, tussen de organisaties en de samenleving. Duurzaamheid, en specifiek de ingebrachte challenging issue, is in versnelling gebracht door samen te werken in een lerend netwerk van koplopers in duurzaamheid.


Sustainable Road Forward traject
  - Specificatie-

In drie opeenvolgende jaren start ieder najaar een Sustainable Road Forward traject. De deelnemende bedrijven aan het traject komen uit het ‘Sustainable Road Forward netwerk’. Tijdens het traject staat ieder bedrijf centraal met de eigen issues waarmee het bedrijf wil versnellen en waarbij input van buiten wenselijk is. Ieder deelnemend bedrijf richt zich op een duidelijk omschreven doel en werkt tijdens het traject aan één of meer vooraf omschreven taken. Ook omschrijft ieder bedrijf tenminste twee tastbare en twee niet tastbare gewenste resultaten die men wil bereiken door de deelname aan het traject.

Werkwijze
Er wordt gewerkt in een leernetwerk. Per traject zijn er twee tot vijf bedrijven die concreet tijdens het hele traject werken aan zelf gestelde doelen. Elk deelnemend bedrijf heeft minimaal een middag waarin hun project, hun uitdagende kwestie, centraal staat bij de realisatie van het doel. Andere bedrijven uit het netwerk delen hun kennis met dit bedrijf vanuit hun eigen ‘Best Practice’.
Vooraf zijn de volgende onderwerpen door de deelnemende bedrijven geformuleerd als een mogelijk ‘Challenging Issue’.
Ketenbeheer/supply chain

  • Innovatie
  • New business models
  • Marketing & communicatie
  • Duurzaamheid in het DNA van de organisatie
  • Afstemming regelgeving/stakeholders
  • HR-strategie
  • Strategie en duurzaamheid
  • Cradle to Cradle, Ecodesign, Nanotechnology
  • Samenwerking met onderwijsinstellingen

Opbrengst van Sustainable Road Forward Traject
Nieuwe inzichten en handvatten om de Challeging Issue verder te brengen en versnelling in het proces om deze challenging issue op te lossen.
Nieuwe informatie en kennis in het realiseren van duurzame doelstellingen binnen de organisatie en daarbuiten.
Handvatten hoe duurzame processen doelgericht vorm te geven, uit te voeren en te onderhouden.
Ervaringen en vaardigheden in nieuwe manieren van samenwerken en organiseren versnelling van bedrijfsprestaties die duurzaamheid ‘proof’ zijn.
Meer verbinding en samenwerking op duurzaamheid met andere partners/partijen over de grenzen van het eigen bedrijf.
Door samenwerking met experts vanuit andere onbekende vakgebieden beogen we duurzame synergie en vernieuwingen te creëren.

Doelgroep
Managers/leidinggevenden met businessverantwoordelijkheid Nederland/Benelux en stafmanagers. Deze bevinden zich in de Top 500 hoger management/high potentials.

Deelname
Per bijeenkomst nemen vier personen deel, waarvan per keer twee uit het eigen bedrijf en twee externe gasten.
Interne deelname
Een vaste groep van vier managers die deelnemen aan Sustainable Road Forward. Per sessie nemen minimaal twee managers deel. Deze managers kunnen intern als ‘change makers’ met betrekking tot duurzaamheid dienen.
Externe deelname
Per keer maximaal twee externe deelnemers. Per sessie kan de externe deelnemer verschillen. Externe deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn: klant, leverancier, andere stakeholders, een NGO, overheid, (innovatieve) ondernemers et cetera. Op deze wijze kan het deelnemende bedrijf zelf bepalen wie meedenkt en zo de samenwerkingsverbanden beïnvloeden.

Kernteam: taken en eigenschappen
Er wordt gewerkt met een vast kernteam bestaande uit vier deelnemers (lijnmanagers en professionals). Gedurende elke bijeenkomst zal de deelname bestaan uit twee mensen uit de vaste groep van vier managers en twee externen die van belang zijn voor extern ondernemerschap. Van hen wordt verwacht dat zij:
Enige tijd investeren in de voorbereiding voor het inbrengen van de challenging issue.
Een challenging issue inbrengen.
Tijdens het traject werken aan het doelgericht realiseren van de gestelde taak en gewenste resultaten.
Bereidheid om kennis en ervaring te delen.
Bij voorkeur deelnemers zijn, die gepassioneerd en gemotiveerd zijn om eigenaarschap op zich te nemen voor het bereiken van de doelen.

Deelnemer categorieën SRF
Namens de bedrijven nemen de volgende personen deel:
- CEO als sponsor.
- CSR als initiatiefnemer.
- Lijnmanagers en professionals als eigenaren van de ‘challenging issue’.
- Experts die worden gevraagd een bijdrage te leveren door inbreng van succesvolle ervaringen en Best Practices.

Rol de Baak in het algemeen
Inbreng eigen netwerk voor uitnodiging van externen - bijv. uit de overheid, experts, kunstenaars, bedrijven, startups.
Inbreng inhoudelijk deskundigen op thema/onderwerp van challenging issues - op het gebied van leiderschap, innovatie, transformatieprocessen, businessontwikkeling, marketing, implementatie en mvo.
Ontwerp programma en organisatie van de kick-off en de afsluitingsbijeenkomst.
Ontwikkelt mede het ontwerp van de middagen en zorgt voor een optimale leeromgeving en leerresultaat.
Faciliteert en coördineert het leren van de ‘challenging issues en Best Practices’.


Sustainable Road Forward leernetwerk -specificatie-

Gedurende een periode van drie jaar verbindt het deelnemende bedrijf zich aan dit netwerk. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om kennis en Best Practices in te brengen en te ervaren wat leeft bij de andere bedrijven (tot op zekere hoogte). Door inbreng van eigen Best Practices krijgt het bedrijf de mogelijkheid om te leren van de ontwikkelingen van de bedrijven in het Sustainable Road Forward traject. De uitwisseling zal door middel van een interactief platform gefaciliteerd worden. Daarnaast zullen relevante bijeenkomsten worden georganiseerd voor het gehele netwerk.

Bedrijven die deelnemen aan Sustainable Road Forward hebben de intentie hun Best Practices in te brengen en stellen daarnaast in één van de drie edities hun Challenging Issue centraal. Deelname is gedurende een periode van drie jaar.

SRF wordt georganiseerd door de Baak en MVO-Nederland

Voor informatie kunt u contact opnemen met Programmamaker
Jolanda van der Veen,
j.vanderveen@debaak.nl


  Description Profile Duration Investment